Cookie beleid ADO'20

De website van ADO'20 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VOG

ADO_removal.ai_0e421214-3275-450a-abe5-f988f9bcc1a3.png

Beleid Verklaring Omtrent Gedrag

Aanname/VOG-beleid ADO’20
ADO’20 wil naast een sportieve en familiaire ook een vereniging zijn die een veilige omgeving biedt voor al haar leden. Het Algemeen Bestuur van ADO’20 heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor al haar medewerkers en vrijwilligers die op regelmatige basis met onze jeugdleden te maken hebben. Dit geldt voor omgang met jeugdleden tot en met 17 jaar. Deze VOG wordt gestimuleerd vanuit het NOC*NSF en de KNVB.

Wat en voor wie is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring die wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in onze samenleving. ADO’20 vraagt enkel een VOG aan met betrekking tot het omgaan met jeugd tot en met 17 jaar. De VOG wordt afgegeven als je geen strafbaar feit hebt gepleegd die relevant is voor de betreffende vrijwilligers- en/of medewerkersfunctie.

Hoe wordt een VOG aangevraagd?
Het bestuur of een afgevaardigde daarvan vraagt de VOG voor de desbetreffende persoon aan. Op deze manier zijn er voor zowel de vrijwilliger als de vereniging geen kosten aan verbonden. Na een aanmelding voor een vrijwilligersfunctie volgt er een kennismakingsgesprek waarna de vereniging per email een “verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zullen toesturen. In dit verzoek staat de link naar de formele VOG-aanvraag. De rest wijst zich vanzelf. Het is wel noodzakelijk dat je een DigiD hebt. Heb je deze niet, kan dit worden aangevraagd via: https://digid.nl/aanvragen

VOG ontvangen?
De VOG-aanvraag neemt ongeveer 2 weken in beslag. Je krijgt deze per post aan je woonadres toegezonden. Vervolgens kun je de VOG-verklaring scannen en deze mailen naar: [email protected]

Al in het bezit van een VOG?
Het kan zijn dat je voor je werk of een andere functie al in het bezit bent van een VOG. Het is wel belangrijk dat deze VOG is afgegeven op de screeningspunten 84 (belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (belast met de zorg voor hulpbehoevende personen). Let op, de VOG mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Geen VOG verstrekt of niet willen aanvragen?
Iedereen die vrijwilligerswerk bij ADO’20 doet of wil gaan doen en direct contact heeft met minderjarigen, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of wordt deze niet verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dan stopt jouw betrokkenheid bij ADO’20 direct.

Meer informatie?
Voor verdere vragen en/of opmerkingen omtrent het aanvragen van een VOG kun je mailen met: [email protected]

Protocol tegen (seksueel) overschrijdend gedrag

Naast de VOG is het bevorderen van de gewenste omgang een onderdeel van het preventieve beleid. Het is van belang dat iedereen zich veilig kan voelen op ons sportcomplex. Seksuele intimidatie hoort dus niet thuis op de Vlotter! Niet fysiek, niet verbaal, niet via sociale media of anderszins. Om de risico’s hierop tot het uiterste te beperken, heeft het bestuur van ADO’20 een aantal (algemene) omgangsregels opgesteld:

Voor voetballers/(kader)leden geldt:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur

Voor leiders/trainers geldt:
Het is bekend dat plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag situaties opzoeken waarin makkelijk contact kan worden gelegd met minderjarigen. Daarbij maken zij vaak gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging of binnen een team.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de betreffende persoon in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van zijn/haar sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en het reizen (naar wedstrijden) gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn/haar vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider ziet erop toe dat deze omgangsregels worden nageleefd door ook anderen die bij de sporter is betrokken. In het geval hij/zij van oordeel is dat hiervan wordt afgeweken, kan betrokkene dit (vertrouwelijk) bij het bestuur melden.
 11. In die gevallen waarin de omgangsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Hoe te handelen in situaties van seksuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag
Doet zich een situatie voor dat een (jeugd)lid zich seksueel geïntimideerd voelt of dat iemand zich zorgen maakt over het gedrag van een begeleider/vrijwilliger dan vragen we jou dit te melden.

Hiervoor bestaan drie meldpunt-mogelijkheden:
Vertrouwenspersoon ADO’20
Maaike van Kalmthout is de vertrouwenspersoon van ADO’20 en het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft (of meent te hebben) met seksuele intimidatie of ander ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag. Zij biedt binnen de vereniging een luisterend oor, geeft raad en verkent samen met jou (en in voorkomend geval ook in overleg met jouw ouders / verzorgers) naar een geschikte oplossing en/of beziet welk vervolgtraject wordt bewandeld. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Maaike is bereikbaar via [email protected]
Vertrouwenscontactpersonen KNVB
Ook binnen de KNVB fungeren vertrouwenscontactpersonen die als eerste aanspreekpunt kunnen dienen. Bij (dreigende) incidenten kunnen zij personen doorverwijzen naar de NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties.
De KNVB zelf heeft namelijk niet de expertise in huis om de diepte in te gaan bij deze vraagstukken. Daarom verwijst de KNVB direct door naar specialisten: de KNVB fungeert hierbij als tussenpersoon. Bij de KNVB werken voor eerste opvang zes opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar (leden van) verenigingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie binnen de vereniging terecht kunnen. Zij verzorgen de eerst opvang. Zij nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.

Wil je in contact komen met een KNVB vertrouwenscontactpersoon? Neem contact op via telefoonnummer 0343-751434 (email: [email protected]) Voor meer concrete informatie zie www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

 • Directe Hulplijn Seksuele Intimidatie van de NOC*NSF

Ook kan er rechtstreeks contact met NOC*NSF worden opgenomen. Via telefoonnummer 0900 – 202 55 90 of via e-mail [email protected]) Het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Bij deze Hulplijn Seksuele Intimidatie kunnen personen terecht voor de eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. De aard van de meldingen die via de hulplijn binnenkomen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. NOC*NSF heeft een poule van vertrouwenspersonen en adviseurs met specialistische kennis op het gebied van seksuele intimidatie. Zij geven ondersteuning en advies en kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de KNVB of politie voor eventuele vervolgstappen of slachtofferhulp.

Voor meer concrete informatie zie https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport/sancties.

Het bestuur van ADO’20 kan interne sancties opleggen, zoals het ontzetten van een begeleider uit zijn functie en/of royeren als lid van de vereniging. Eventuele overtredingen van het bepaalde in het Wetboek van Strafrecht of een eis tot schadevergoeding, staan los van voorliggend protocol; ADO’20 heeft hierin geen bemoeienis.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!